Стратегиялық даму жоспары

«БЕКІТЕМІН»

Павлодар облысының әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының «Павлодар техникалық сервис колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын басшысы

_____________ Ахметшаихов А.С.

Павлодар облысының әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының «Павлодар техникалық сервис колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын

2019 – 2022 жылдарға

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

Педагогикалық кеңесте қаралды

2019 ж 31.08. №1 хаттама

Колледждің миссиясы: «Аймағымыздың индустриялық-инновациялық дамуының қажеттілігі мен міндеттеріне, өнеркәсіптік кешенін дамытудың басым бағыттарына, өңірдің өзгерген әлеуметтік-экономикалық жағдайында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін үнемі органикалық бейімдеуді қамтамасыз етіп және жаңартып тұратын жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау»

Павлодар облысының әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының «Павлодар техникалық сервис колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын  стратегиялық жоспары:

– ішкінарықүшінжоғарыбіліктімамандардыдаярлау, ұйымдармен әріптестікті кеңейту;

– үздіксізкәсіптікбілім беру жүйесінқалыптастыру;

– әртүрлiпрофильдегіТжКБмамандарындаярлаужүйесiнiңтұрақтыжұмысiстеуiнжәнедамуынқамтамасызету;

– сапалыбілімберудібасқаружүйесіноданәрідамытудықамтамасызету;

– колледждің оқу процесінің барлық субъектілерінің денсаулығын сақтау жәненығайтумақсатындаденсаулықсақтау-білім беру кеңістігінжан-жақтыдамыту;

– келісім-мақсаттыоқытутүрінәтижесіретінде, әлеуметтіксеріктестіктіңжүйесінкеңейту  (оқытудыңдуалдыжүйесіненгізу);

– еңбекнарығыныңталаптарынасәйкесоқытудыңсапасы мен мазмұныбойыншажұмысберушілер мен тұтынушылардыңсұраныстарынқанағаттандыру, еңбекнарығыныңқажеттілігінзерделеу, оқытудыңжаңабағыттарынанықтау, жаңамамандықтардыашу.

Міндеттері:

– сапалыбілім беру қызметтерін ұсыну;

– кәсібибіліктілігі мен мәдениетіжоғарыұжымдықалыптастыру;

– ҚР Мемлекеттікбілім беру мекемесінесәйкесоқытушылар мен студенттердіңтабыстыжұмысыүшінқажеттіжағдайлардыжасау;

– педагог кадрлардыдаярлаужүйесінжетілдіружәнедамытуарқылыбілім беру процесінкадрлықтұрғыдансапалы жақсарту;

– жұмысберушілер мен білім беру қызметтерініңтұтынушыларыныңоқытусапасы мен мазмұнынасұраныстарынқанағаттандыру.

Колледж дамуының стратегиялық мақсатына қол жеткізу

стратегиялық міндеттер кешенін шешу жолдары арқылы қамтамасыз етіледі:

– оқу үрдісін жаңғырту;

– практикалық оқытудың тиімділігін арттыру және жаңғырту;

– кадрлықпотенциалдыдамыту;

– материалдық-техникалықбазанынығайту;

– әлеуметтіксеріктестіктікеңейту;

– басқаружүйесінжетілдіру.

№пІс шараларОрындау мерзіміЖауаптылар
1234
I.1БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН ЖАҢҒЫРТУ
1Жалпыгуманитарлықжәнеәлеуметтік-экономикалық, жалпыкәсіптікжәнекәсіптік, сондай-ақкәсіптікмодульдерциклдарыныңпәндерін, соныңішіндепәнаралықкурстар, оқужәнеөндірістіктәжірибелердіқамтитыннегізгікәсіптікбілім беру бағдарламаларыныңқұрылымынақойылатынталаптардыіскеасыруүнеміКолледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, ЦӘК жетекшілері
2Оқуүдерісініңсубъектілерініңқатысуыменәдістемеліксеминарлар, кездесулер, ғылыми-әдістемелікконференциялар, дөңгелекүстелдер, пәндікапталарөткізу.ЦӘК жоспарына сәйкесКолледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
3Кәсіби, интеллектуалдыжәнеәлеуметтікшығармашылыққабілетінеиежоғарымәдениетті, азаматтықжауапкершіліккеиеболашақбәсекегеқабілеттімаманныңтұлғаныңқалыптасуынажәнеөзін-өзіжүзегеасыруғаоңтайлыжағдайларжасауүнеміКолледж басшысы, ОТІ жөн.басшының орынбасары, ата аналар комитеті, қамқоршылық кеңесі, психолог
4Тәрбиелеу, білім беру жәнежеке даму мәселелерібойыншабілім беру органдарыныңнегізгінормативтікқұжаттарынжүзегеасырубойыншапедагогикалықұжыммүшелерініңөзараіс-қимылынқамтамасызетуүнеміКолледж басшысы, ОТІ ,ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары
5Жалпыжәнекәсібиқұзыреттілікнегізіндежұмысберушілердіңқатысуыменмамандықтарбойыншаоқужоспарлары мен бағдарламаларынқалыптастыруЖыл сайынӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары,ЦӘК жетекшілері, әдіскер, оқытушылар
6Оқуүдерісіндесабақөткізудіңбелсендіжәнеинтерактивтіформаларынқолдану (практиканыңнақтыжағдайларынзерттеуәдісі, жұмысіс-әрекетінимитациялау, проблемалықоқыту, жобалауәдісі, рөлдікойындаржәнеіскерлікойындар, тәжірибелік эксперимент жәнет.б.)ҮнеміӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары,ЦӘК жетекшілері, әдіскер
7ЦиклдікәдістемеліккомиссияларыныңшеңберіндежекежәнебірлескеншығармашылықжобалардыдамытужәнеолардықорғауЖыл сайынЦӘК жетекшілері, әдіскер
8ПК БАИ -ндаоқытушылардыдаярлаужәнеқайтадаярлаудыенгізуКурстық дайындық кестесіне сәйкесӨОІ, ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
9Ғылыми-әдістемелікжәнеоқу-әдістемелікбазаныжаңғырту (оқу-әдістемеліккешендерді, оқуқұралдарын, дәрістердіңэлектрондыкурстарын, электрондыоқулықтарды, мультимедиялықбағдарламаларды, презентациялардықұру)Жыл бойыОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
10«Өрлеу», «Кәсіпқор», жоғарыоқуорындарымен, педагогикалықколледждерменбасқаоқуорындарыменбайланыстардыкеңейтуЖыл бойыӨОІ, ОІ жөн.басшының орын, әдіскер, ЦӘК жетекшілері
11Инженерлі-педагогикалық ұжымның озық тәжірибесін меңгеру және жалпылау.Жыл бойыӨОІ, ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
12Тақырыптықапталардыұйымдастыружәнеөткізу, пәнолимпиадаларынұйымдастыру, ұжымдықшығармашылықтанымдықіс-шаралардыдайындаужәнеөткізу, үлгерімітөменстуденттергекеңес беруАй сайынОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, Командирлер кеңесі
13Студенттердіңғылымиқоғамынқалыптастыру (зерттеу, ғылымиконференцияларұйымдастыру)Жоспар бойыншаОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер , Жалпы білім беру пәндерінің ЦӘК жетекшісі
14Мақалаларды, жаңалықтарды колледж сайтындаорналастыру, студенттерменжәнеата-аналарменсұхбаттасуҮнеміОТІ жөн.басшының орын., командирлер кеңесі, әдіскер, психолог
15«Кіші Олимпиада ойындары», «Денсаулықкүні» спорттықіс-шаралардыұйымдастыружәнеөткізу, қалалықжәнеоблыстықжарыстарғақатысуүшінұлттықкомандалардыдайындауДОРОжоспарына сәйкесОІ,ОТІ жөн.басшының орын., дене шынықтыру оқытушылары
16Колледждіңбарлықмамандықтарыбойынша «Мамандығыбойыншаүздік» жарыстарынұйымдастыружәнеөткізуКонкурстарды өткізу кестесіне сәйкесӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері, арнайы пәндерінің ЦӘК жетекшісі
17Студенттердіжалпыадамиқұндылықтарға, ұлттықсалт-дәстүрлергежәнеакадемиялықдәстүрлерге баулу, кәсіби ар-намыс пен этика рухындатәрбиелеуүнеміӨОІ, ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, психолог, топтың шебері, сынып жетекшілер
18Инженерлік-педагогикалыққызметкерлердіңзаманауиақпараттықтехнологиялардыдамытужәне «Интернет» ақпараттықжелісініңресурстарынпайдаланубойыншакурстарынанөтуЖыл бойыОІ  жөн.басшының орынбасары, әдіскер
19Ақпараттықтехнологиялардыенгізубойыншатиімдіжұмысұйымдастыруүшінбағдарламалық-әдістемелікматериалдарды, мультимедиялықбағдарламаларды, оқуқұралдарына банк құру2017-2019жӨОІ,ОІ жөн.басшының орын, әдіскер,  информатика оқытушылары
20Оқуүрдісінқамтамасызетуүшінколледждіңкомпьютерлік, интерактивтіжәнемультимедиялыққұралдарменматериалдық-техникалықбазасыннығайту2017-2019жКолледж басшысы
21Компьютерлікпарктіжәнебағдарламалыққамтамасызетудіжаңартудыжалғастыру2017-2020жКолледж басшысы
22Білім беру үрдісіне үштілдікті енгізу2018-2021жКолледж басшысы,  ӨОІ, ОТІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, оқу бөлімі
23Кітапханақорынмемлекеттіктілдеоқу-әдістемелікжәнемерзімдібасылымдарментолықтыруүнеміКолледж басшысы, ШБ жөн.басшының орын., кітапханашы
24СтуденттердімемлекеттіктілдеоқытатынтоптарғамақсаттықабылдаудыжалғастыруЖыл сайынКолледж басшысы,  ӨОІ, ОТІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, оқу бөілім
II.ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ
1АймақтыңқажеттілігінесәйкескадрлыққамтамасызетудіңмониторингінжүргізуүнеміӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері
2ОқуүдерісінұйымдастыружәнеөндіріспрактикасынұйымдастырукезіндеколледждердіоқуматериалдарыменқамтамасызетуүнеміАға шебері, ө/о шебері
3СТБ аймақтықорталығыныңкөмегіменкәсібидайындықты, растаудыжәнебіліктіліктітәуелсізбағалаудықамтамасызетуЖыл сайынӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері
4Жұмыссыздардықысқамерзімдіоқытужәнеқайтадаярлауды өткізу.Жұмыспен қамту орталығының бағытыменӨОІ жөн.басшының орынбасары
5ЖаңабуынТжКБ МББС сәйкесжаңанегізгікәсіптікбілім беру бағдарламаларын, оқубағдарламаларынәзірлеугеқатысуежегодноӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., әдіскер
6«Автомобиль көлігінетехникалыққызметкөрсету ,жөндеужәнепайдалану», «Дәнекерлеуісі», «Токарьлықісжәне метал өңдеу» мамандықтарыбойынша 3 жыл 10 айлық «техник», «техник-механик» біліктілігіне лицензия алу,2018-2019жКолледж басшысы, ӨОІ,ОІ жөн.басшының орын.
7Оқуүдерісіндуалдыжәнемодульдікоқытужүйесінекөшірудіқамтамасызету2018-2021жКолледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., аға шебері, ЦӘК жетекшілері, арнайы пәндерінің оқытушылары.
8«Бос орындар жәрмеңкесі» колледж түлектері үшін қатысуЖыл сайынКолледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., аға шебері, ЦӘК жетекшілері, арнайы пәндерінің оқытушылары.
9Түлектердің жұмыспен қамту мониторингісін өткізуЖыл сайынӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер
10Үздіксізтәжірибегебағдарланғанбілім беру ортасынқұруғабағытталғанбілім беру процесінұйымдастыружәнемазмұнынжетілдіру.ҮнеміКолледж басшысы, ӨОІ, ОІ, ОТІ жөн.басшының орынбасарлары
III.КАДРЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛДЫ ДАМЫТУ
1Колледждің педагогикалықжәнебасқарушылықперсоналының, әдіскерлерінің, әкімшілікжәнеэкономикалықкадрларыныңбіліктілігінарттыружүйесінжетілдіружәнедамытуарқылыоқуүдерісінкадрменқамтамасызетусапасынжақсартуүнеміКолледж басшысы, ӨОІ, ОІ, ОТІ жөн.басшының орынбасарлары
2Жалпы, кәсібиқұзыреттіліктіқалыптастыружәнебағалаутехнологиясыбойыншаоқытушылардыңбіліктілігінарттырудықамтамасызетужәнетұтастайпәнаралықкурстардажұмысістеужыл сайынОІ жөн.басшының  орынбасары , әдіскер
3Компьютерліктехнологиялардыоқытушыларғаарналғанкурстар, семинарларұйымдастыру, мультимедиялықжәнеэлектрондықоқулықтар мен оқуқұралдарынжасауүнеміӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., әдіскер
4ИПК біліктілігінарттырудеңгейінарттыру, оныңішіндееңжоғарыжәнебіріншісанатты 50%Жыл сайынКолледж басшысы, ӨОІ, ОТІ, ОІ орынбасарлары, әдіскер
IV.МАТЕРИАЛДЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАНЫ НЫҒАЙТУ
1Колледждің су құбыры мен кәріз құбырларына күрделі жөндеу жүргізу2017-2020жКолледж басшысы, шаруа жетекшісі
2Колледждіңбастыкіреберістіңғимаратыныңкүрделіжөндеуінжүргізу.2019-2021жКолледж басшысы, шаруа жетекшісі
3ПВХ оқу кабинеттерінде терезелерді орнату2018 – 2021 жКолледж басшысы, шаруа жетекшісі
4Өрт қаупі болған жағдайда дыбыстық хабарламаны орнатуКолледж аумағын аяқтау2018жКолледж басшысы
5Спорттық және салтанатты залдарының шатырын күрделі жөндеуЖыл сайынШаруа жетекшісі, аға шебері
6Өрт қаупі болған жағдайда дыбыстық хабарламаны орнатуКолледж аумағын аяқтау2018-2019 жКолледж басшысы
7Тозып қалған жабдықтарды ауыстыруЖыл сайынКолледж басшысы, аға шебері
8Оқукабинеттерінжаңажиһазбен, интерактивтіжәнемультимедиялыққұралдармен жабдықтауүнеміКолледж басшысы, оқу кабинеттерінің меңгерушілері
9100 адамғаарналғанқосымшаыдыс-аяқты, тоңазытқышты, электрплиталарынсатыпалу2017-2020жКолледж басшысы, шаруа жетекшісі
10Оқубөлмелерін, шеберханаларды, спорт залын, акт залын, жатақхана мен колледждіңбасқаүй-жайларынағымдағы косметикалық жөндеу жұмыстарын жүргізуЖыл сайынКолледж басшысы, шаруа жетекшісі
11Компьютерлік техниканы жаңартуежегодноКолледж басшысы
12АӘД, физика, химия оқу кабинеттерін алу2017-2021жКолледж басшысы
13Колледждіңоқушеберханаларынаэлектрменжабдықтаужүйесінкүрделіжөндеу жүргізу.2018-2020жКолледж басшысы, шаруа жетекшісі
14Жертөледегіжылужүйесінде ,оқуғимаратыжәнеколледждіңоқушеберханаларындакүрделіжөндеужүргізу.2018-2019жКолледж басшысы , шару жетекшісі, аға шебері
15КітапханақорыноқужәнеарнайыәдебиеттерменқазақжәнеорыстілдеріндетолтыруүнеміКолледж басшысы, кітапханашы
16Колледждіңбарлықүй-жайларындаөртдабылынорнату2017 г. Колледж басшысы
17300000 теңгесомасынаспорттықтехниканысатыпалуЖыл сайынКолледж басшысы, дене шынықтыру оқытушылары
18«Автомобиль көлігінетехникалыққызметкөрсету, жөндеужәнепайдалану», «Дәнекерлеуісі» мамандықтарыбойыншаоқузертханасынқұружәнежабдықтау.2018 ж.Колледж басшысы, ӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері
19Мамандықтар бойынша ОӨШ оқу-зертханалық кешендерін құру.2017-2019жКолледж басшысы, ӨОІ жөн.басшының орын, аға шебері
20Материалдық базаны жаңғырту2017-2021Колледж басшысы, есеп бөлімі, шаруа жетекшісі
V. ӘЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІКТІ КЕҢЕЙТУ
1Облыстыңнегізгікәсіпорындарыменжәнежетекшіұйымдарыменкадрлардаярлаудыңқосарлыжүйесіненгізу, сондай-ақақылыөндірістіктәжірибеніұйымдастыружәнекейінненжұмысқаорналасужәнеүшжақтыкелісімдердіжасауүнеміКолледж басшысы, ӨОІ жөн.басшының орын, аға шебері
2Колледждіңпедагогикалыққызметкерлерініңбіліктілігінарттыружәнеқайтадаярлауын қамтамасыз етуКестеге сәйкесӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер
3Кәсіпорындардың  базасында 4-6 адамнан тұратын арнайы пәндер мұғалімдерінің және ө/о шеберлерінің тәжірибелерін тағылымдамадан өткізуЖыл сайынКолледж басшысы, ӨОІжөн.басшының орынбасары
VI. БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
1Колледждіңөзін-өзібағалаумамандықтарыбойыншаоқубағдарламаларыныңбарлықблоктарыныңоқупәндерінестуденттердібақылаусауалнамаларын (тестілеуді) жүргізуЖыл сайынӨОІ,ОІ,ОТІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
2Білім берудің әртүрлі деңгейлерінде оқушылардың білім сапасына мониторинг жүргізуді, соның ішінде сапаның тәуелсіз бағалауды  және біліктілікті беруді және бітірушілердің мемлекеттік қорытынды аттестациясын сараптауды жүргізуүнеміӨОІ,ОІ,ОТІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
3Оқу пәндерін оқытудың жағдайын бақылауды және жалпы білім берудің міндетті минимумын орындауын жүзеге асыру, оқытудың нәтижесін меңгеру, бақылау мен білім есебін қадағалауды іске асыру.үнеміӨОІ,ОІ, жөн.басшының орынбасарлары, ЦӘК жетекшілері
4Колледждіңөзін-өзібағалауматериалдарынаналынғанмәліметтердіөңдеу, жүйелеужәнеталдаужүргізу, олардыңбілім беру мақсаттарынасәйкестігін айқындау.Жыл бойыӨОІ,ОІ,ОТІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, психолог
5Студенттердіңденсаулығынбақылаужәнеаурудыңмониторингі