STUDENT

Conference of the Masasat – Kazakhstan, Republic of the Presidents, President Nursultan Abishly Nazarbayevty Bastauymen Tilderdin Ustyryly Madeni Zhobasyn Zhene Zhukanyr Zhanyasyane Zhurnyaryesynaynesheyna Zheyrіnaynesheynaynesheynayynesheynayeshenyynesheynayesheynayeshenyynesheyne Conference daryndy oқushylar changed studentterdі damytu changed қoldauғa, Olard ғylymi zertteuge tartuғa, oқushylar changed studentterdің aғylshyn tіlіn үyrenuge қyzyғushylyғyn arttyruғa, olardyң shyғarmashylyқ қabіletterіn damytuғa, Zheke tulga bolyp қalyptasuyna kөmektesuge, oқushylar changed studentterdің kәsіbi dayarlauda tәzhіribe almasuғa zhaғday zhasauғa, kәsіbi қarym-қatynas aumaғyn keңeytuge , Oқushylar men studentterdіn mәdeni өсіі үшін қарым-қатына steadyң, dau-damaydyң, pikіrtalastyң zhne emotionala құndylyқtardyң damuyna zhғday dzhasauғa baғyttalғ n.

Conference Bastalar Aldynda Pedagogicalda College ң Tollegi, Uly Otan soғysyny Ardageri, Director – B.A. Akhmetovty eske alu rally өtti. Conference Katysushylary, қytushylar men student of pedagogical schools Alaңynda college Tұrғan B.A. Akhmetov eskertkіshіne gүl shoқtaryn қoydy.

Pavlodar bald socks ң bіlіm take Basқarmasynyң oқytu-әдістемелік бөлім мңңергрушісі Калиева Айнаш Жұмаділқызы player plenaryқ ыыры offң moderators bolyp, sөz sөyledі. Conference Zh.Mysyna S. Toraigyrov atynday PMU “Shet tilder philology men audarma ісі” department megegerushіsі, f.k.k., associate professor G.Kh.Demesinova, S.Torayyyrov atyndayy PMU “Shet tіlder”, department. , Professor M.S. Kulakhmetova, PMPU “Pedagogy”, Department of Assistant Professors, Ph.D., “ZhOM үzdik қytushysy – 2017” ғ atagyny егgeri, ж 100 Women ес Yesim ’Republics қ Zhobasyny ң zhimіmpazy Zh.B. »Faculty, professors, f.ғ.k. R.Zh.Sauyrbaev, kafedranyң aғa oқytushysy, “leading and” Ak BAҰO filialynyң Pavlodar oblysynyң pedagogikalyқ zhұmyskerlerіnің bіlіetіlіgіn zhetіldіru institutynyң әdіstemelіk қamatamasyz ETU bөlіm meңgerushіsі E.Yu.Pogozheva, Pavlodar oblysynyң Bilim berudі damytudyң Innovatsiyalyқ ortalyғynyң әdіskerі G.K.Aygazinova, tehnikalyқ zhane kәsіbi bіlіm berudegі aғylshyn tіlіnің oңytushylarynyң oblastyқ қдістемелік бірлестігінің төрайымы B.T.Mұқanova, Astana, Өskemen, Semey, Novosіbіr